Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

Τι ισχύει με τη σύνταξη στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης


Μόνο στο 67ο έτος της ηλικίας η σύνταξη χορηγείται αυτοδίκαια από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα, ανεξαρτήτως προϋποθέσεων.

Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης είτε πρόκειται για σύνταξη γήρατος είτε για σύνταξη αναπηρίας και θανάτου, απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

Κατά συνέπεια, ως προς την πλήρη σύνταξη δεν αλλάζουν τα δεδομένα. Όποιος πρώην ασφαλιστικός φορέας (που εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ) και να απονείμει τη σύνταξη, το ποσό και οι προϋποθέσεις είναι ίδιες (62ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης).

Η διαφοροποίηση είναι:

  • Στα πλασματικά, αφού το δημόσιο, εάν είναι τελευταίως ασφαλιστικός φορέας, σου παρέχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσεις περισσότερα έτη, καθώς τα πλασματικά από τα τέκνα δεν υπολογίζονται στα 7 συνήθη έτη που αναγνωρίζονται στον πρώην ΙΚΑ και τον τέως ΟΑΕΕ.
  • Στην έξοδο πριν το 67ο έτος της ηλικίας και με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης (μειωμένη). Ευχέρεια που διατηρούν μόνο οι μισθωτοί. Υπό την προϋπόθεση των 500 ενσήμων κατά την τελευταίας 5ετία (ανά 100 κατ έτος) για τους παλαιούς ασφαλισμένους και των 750 ένσημων, ανεξαρτήτως έτους, για τους ενταχθέντες στην αγορά εργασίας από 1/1/1993.

Για να χορηγηθεί σύνταξη από τον τελευταίο φορέα θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει:

1.Σύνταξης γήρατος: χίλιες (1.000) ημέρες ασφάλισης συνολικά, από τις οποίες τριακόσιες (300) ημέρες την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης ή πριν από τη διακοπή της ασφάλισης. Για τη συμπλήρωση των χρονικών αυτών προϋποθέσεων λαμβάνονται υπόψη ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας αν έχει εξαγορασθεί ως πλασματικός χρόνος. Η ανωτέρω αναφερόμενη χρονική προϋπόθεση δεν εξετάζεται για τα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη ασφάλισης (4.500 ημέρες εργασίας) στο 67ο έτος της ηλικίας, και συνυπολογισμό διαδοχικού χρόνου ασφάλισης. Τα εν λόγω πρόσωπα δικαιούνται σύνταξη από την υπηρεσία του τελευταίου ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα δίχως άλλη προϋπόθεση.

2. Σύνταξης αναπηρίας ή θανάτου: εξακόσιες (600) ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε πριν από τη διακοπή της δραστηριότητας ή απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ή την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας ή θανάτου, και να πληρούνται οι διατάξεις της νομοθεσίας του τελευταίου ενταχθέντα φορέα με ολόκληρο τον χρόνο της διαδοχικής ασφάλισης.


Financial & Law - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Έχετε χαθεί στη διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών για την έκδοση της σύνταξής σας; Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία υποβολής και την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησής σας.
Τηλεφωνήστε μας σήμερα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642

Στο προηγούμενο ταμείο

Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν πραγματοποίησε τον αριθμό ημερών εργασίας ο οποίος αναφέρεται παραπάνω ή τις έχει πραγματοποιήσει αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτεί η νομοθεσία του τελευταίου φορέα, τότε το αίτημά του διαβιβάζεται στον φορέα στην ασφάλιση του οποίου πραγματοποίησε τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης, εκτός από τον τελευταίο. Απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να διαβιβάσει ο τελευταίος φορέας στον προηγούμενο το αίτημα συνταξιοδότησης είναι:

α/Ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος να έχει συμπληρώσει ένα από τα όρια ηλικίας που προβλέπει η νομοθεσία του τελευταίου ενταχθέντα φορέα. Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους ή ελεύθερους επαγγελματίες όριο ηλικίας διαβίβασης έχει οριστεί το 60ό έτος της ηλικίας και για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ το 67ο.

β/Ο ασφαλισμένος που ζητά να συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας να έχει κριθεί ανάπηρος με το ποσοστό αναπηρίας το οποίο προβλέπεται από τη νομοθεσία του τελευταίου ενταχθέντα φορέα.

γ/ Για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου των μελών της οικογένειας του ασφαλισμένου δεν απαιτείται καμία προϋπόθεση, το αίτημα διαβιβάζεται πάντα. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία κάποιου από τους ενταχθέντες φορείς, πλην του τελευταίου, τότε η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται.

Παράδειγμα: Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), Ασφαλισμένος πραγματοποίησε στην ασφάλιση:

-(πρώην). OAEE 2 έτη χρονικής περιόδου 1983-1984

-π. IKA 900 Ημέρες Ασφάλισης χρονικής περιόδου 1985-1989

-π. ΟΓΑ 10 έτη χρονικής περιόδου 1990-1999

-π. IKA 5.400 HA χρονικής περιόδου 2000-2020

Συνολικός χρόνος ασφάλισης: 9.900 ημέρες 

Εφόσον ο ασφαλισμένος επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και δεδομένου ότι στον τελευταίο φορέα (e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ) έχει συνολικά πάνω από 1.000 ΗΑ και 300 την τελευταία 5ετία, όλος ο διαδοχικός χρόνος ασφάλισης (ήτοι ΟΑΕΕ, ΟΓΑ e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ) θα ληφθεί υπόψη ως διανυθείς στο e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης θα χάσει 12 συντάξιμα έτη από τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξής του (δηλαδή τον χρόνο του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ). Το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται με βάση τον συνολικό χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που απορρέουν από την ασφάλιση.

Πηγή