Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020

Ενισχύσεις 25 εκατ. ευρώ για πιστοποιητικά βιολογικής παραγωγής


Το ποσό των 25 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των γεωργών που συμμετέχουν σε βιολογική φυτική παραγωγή ή σε βιολογική ζωική παραγωγή και οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο υπομέτρο 11.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, προβλέπει πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι αιτήσεις στήριξης που θα υποβληθούν αφορούν στο σύστημα ποιότητας της βιολογικής παραγωγής, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, όπως εφαρμόζεται στην ελληνική επικράτεια με τις ισχύουσες κάθε φορά εθνικές διατάξεις. Το ανώτατο ετήσιο ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 2.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση.

Στο πρόγραμμα, μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 κατά το έτος εφαρμογής 2019. Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» μπορούν να συμμετέχουν στην πρόσκληση για το είδος πιστοποίησης της Φυτικής παραγωγής, ενώ οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» μπορούν να συμμετέχουν στην πρόσκληση για το είδος πιστοποίησης της Ζωικής παραγωγής.


Η υποβολή αιτήσεων, μπορεί να γίνεται έως και τις 18 Δεκεμβρίου. H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι υποψήφιοι οφείλουν, εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης, να υποβάλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομία και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), φάκελο της αίτησης στήριξης που περιλαμβάνει την αρμοδίως υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης, όπως εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ.

Για την επιλογή και ένταξη των πράξεων στο υπομέτρο 3.1 πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
  1. Οι υποψήφιοι να ήταν ενταγμένοι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 κατά το έτος εφαρμογής 2019 κατόπιν των υπ’ αρ. 130/5917/18-1-2017, 539/27369/20-2-2018 ή/και 4075/182059/31-12-2018 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
  2. Να πληρούνται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι στήριξης που αναφέρονται στην πρόσκληση, 
  3. Η αίτηση στήριξης να συγκεντρώνει την ελάχιστη συνολική βαθμολογία 30 βαθμών στα κριτήρια επιλογής που τίθενται στην πρόσκληση. 
Επιλέξιμες είναι οι πάγιες δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την εισαγωγή του συστήματος ποιότητας που λαμβάνει στήριξη και η ετήσια εισφορά συμμετοχής στο εν λόγω σύστημα, συμπεριλαμβανομένων, όπου χρειάζεται, των δαπανών για τους ελέγχους που απαιτούνται με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές του συστήματος.

Πηγή (ΠΑ 20/11/20)Δείτε ακόμα:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!