Παράταση της τηλεργασίας και τον Μάρτιο * e-ΕΦΚΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ και Δώρου Χριστουγέννων έως 10/03/2021 * ΟΑΕΔ: 1.124.932 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιανουάριο * Παρατείνεται έως τις 31/5 η δυνατότητα κατάθεσης πινακίδων για τουριστικά λεωφορεία * Εκπτώσεις: Παράταση έως 31 Μαρτίου * Έως 31η Ιουλίου παρατείνεται η υποβολή του Εντύπου 11 * Πληθωρισμός -2% τον Ιανουάριο * Προϋπολογισμός: Στο 1,5 δισ. το έλλειμμα τον Ιανουάριο * Δείτε εδώ ροή γενικών ειδήσεων

5/6/20

ΟΑΕΔ: Από την Τρίτη 9 Ιουνίου ξεκινά το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.200 ανέργων


Αλλαγές στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.200 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,του ΟΑΕΔ σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας» (Β' 4800) προβλέπει ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας.

Ειδικότερα πρόκειται για ένα ανοιχτό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που δεν είχε ανταπόκριση και άλλαξαν οι προϋποθέσεις για να γίνει πιο ελκυστικό.

Οι αλλαγές αφορούν στο ότι πλέον απευθύνεται σε περισσότερους κλάδους επιχειρήσεων και αυξάνεται η επιδότηση από το 50% στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης 5.200 ανέργων επιστημόνων, κατόχων πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ηλικίας έως 39 ετών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Ειδικότερα στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:α. Μεταποίηση-Βιομηχανία:

ΣΤΑΚΟΔ:10-20, 22-34.

β. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ): ΣΤΑΚΟΔ: 61-63.

γ. Υλικά-Κατασκευές: ΣΤΑΚΟΔ: 41-43.

δ. Μεταφορές και Εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics): ΣΤΑΚΟΔ: 49-53.

ε. Ενέργεια: ΣΤΑΚΟΔ: 35.

στ. Βιοεπιστήμες και Υγεία - φάρμακα: ΣΤΑΚΟΔ: 21 και 86.

ζ. Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη - Κλιματική Αλ- λαγή: ΣΤΑΚΟΔ: 36-39.

η. Πολιτισμός, Τουρισμός, Πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ): ΣΤΑΚΟΔ: 55, 58-60, 72, 79 και 91.

θ. Επιστημονική Έρευνα και Ανάπτυξη: ΣΤΑΚΟΔ: 72.

Από τους ανωτέρω τομείς εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς που εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 1 του Καν.1407/2013 (de minimis).

Επίσης, στο πρόγραμμα εντάσσονται και επιχειρήσεις που θα δημιουργήσουν νέα/ες θέση/εις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής, με βάση την κατηγοριοποίηση κατά ΣΤΕΠ (επαγγέλματα): 213 (Πληροφορικάριοι).

Στην περίπτωση αυτή οι άνεργοι θα πρέπει να διαθέτουν τίτλο σπουδών πληροφορικής και να προσληφθούν με την ειδικότητα αυτή.

Οι ανωτέρω τομείς (από α έως θ) θα εξειδικευτούν στη Δημόσια Πρόσκληση.».

Γ. Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους δεκαπέντε (15) μήνες.

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο ως εξής:

α. το ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ μηνιαίως για τους κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

β. το ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου,

γ. το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου.

Για κάθε μέρα απασχόλησης που υπολείπεται των 25 ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.

Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Άδειας.

Το πρόγραμμα ξεκινά την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020.

(ΠΑ 5/6/20)Δείτε ακόμα:
Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!