Καθαρή νίκη της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ με 9,5 μονάδες στις ευρωεκλογές - Σε 12 από τις 13 περιφέρειες προηγείται η ΝΔ * ΙΟΒΕ: Το 65% των Ελλήνων μόλις τα βγάζει πέρα * Στο 1,5 δισ. αυξήθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών τον Μάρτιο * Στο 1,790 δισ. ευρώ οι οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες τον Μάρτιο * ΕΡΓΑΝΗ: Θετικό κατά 110.895 θέσεις εργασίας το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων τον Απρίλιο

24/2/19

Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Επιδοτήσεις για εμπόριο, εστίαση, εκπαίδευση


Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε τροποποίηση στην πρόσκληση της δράσης «Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: εμπόριο - εστίαση - εκπαίδευση» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με εφαρμογή στο σύνολο των περιφερειών της χώρας. Η τροποποίηση, εκτός από την αλλαγή στην ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων, αφορά αλλαγές στα δικαιολογητικά συμμετοχής πιστοποίησης δαπανών. Ολες οι αλλαγές περιλαμβάνονται στον τροποποιημένο οδηγό της δράσης. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το πρόγραμμα, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά του στοιχεία.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από εθνικούς πόρους, με το συνολικό ποσό των 60.000.000 ευρώ και κατανέμεται εξίσου στις επιχειρήσεις των 3 κλάδων, δηλ. 20.000.000 ευρώ σε κάθε έναv από τους: λιανικό εμπόριο (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 47), εστίαση (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56) και εκπαίδευση - κοινωνική μέριμνα, χωρίς παροχή καταλύματος (για τους επιλέξιμους ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 85 και 88).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis από την 27η Φεβρουαρίου 2019 έως την 9η Μαΐου 2019.Στόχος δράσης. Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης, στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ) υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής αλυσίδας και ε) πιστοποίησης συστημάτων.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι. Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να έχουν την ιδιότητα των μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων.

• Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

• Να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ όπως αυτοί αναλυτικά παρατίθενται στο παράρτημα ΙII της δημοσιευμένης πρόσκλησης, ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών διαχειριστικών χρήσεων.

• Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, κατ’ ελάχιστον:

• 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,

• 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και

• 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

Επιλέξιμες δαπάνες. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση της δράσης, κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, θα επιλέγονται δαπάνες από τις ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

• Εξοικονόμηση ενέργειας – χρήση ΑΠΕ.

• Αναβάθμιση υγιεινής και ασφάλειας στις διαδικασίες και στους χώρους λειτουργίας της επιχείρησης.

• Διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμεΑ.

• Ενσωμάτωση εξειδικευμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις λειτουργίες της επιχείρησης.

• Βελτίωση των διεργασιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να αφορούν τα ακόλουθα:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 100% του επενδυτικού σχεδίου). Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας και διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμεΑ.

Μηχανήματα-εξοπλισμός (έως 100% του επενδυτικού σχεδίου). Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας, αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ.

Μεταφορικά μέσα:

• Μέχρι 25.000 ευρώ και έως 30% του επενδυτικού σχεδίου για επιχειρήσεις λιανεμπορίου - εστίασης.

• Εως 100% για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

• Εως 12.000 ευρώ για μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης - φυσικού αερίου (CNG).

Ψηφιακή προβολή (έως 8.000 ευρώ).

Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών (έως 14.000 ευρώ, 7.000 ευρώ ανά πιστοποιητικό και μέχρι δύο πιστοποιητικά).

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) - μέχρι 30.000 ευρώ και έως 40% του π/υ, 15.000 ευρώ ανά ΕΜΕ και μέχρι δύο ΕΜΕ.

Δαπάνες μελετών/κατάρτισης/παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).

Προϋπολογισμός - ποσοστό ενίσχυσης. Στο πλαίσιο της δράσης, επιλέξιμα είναι επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Η προθεσμία υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

(ΚΥ 24/2/19)Financial & Law
Οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα, μπορούν να απευθύνονται σε μια εταιρία που με βάση την επιτυχημένη εμπειρία της στο αντικείμενο, είναι σε θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής τους, αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμαςΔείτε ακόμη:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!