ΤτΕ: Στα 5,56 δισ. το πρωτογενές ταμειακό πλεόνασμα το 2019 * Εκτός λειτουργίας το TAXISnet από την Παρασκευή 24/1/2020 στις 16:00 έως και το Σάββατο 25/01 στις 10:00 * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 0,8% ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 16,6% υποχώρησε η ανεργία τον Οκτώβριο * Στα 1,478 δισ. ευρώ μειώθηκαν τα «φέσια» του Δημοσίου προς ιδιώτες τον Νοέμβριο * Στα 1.147,01 ευρώ ο μέσος μισθός τον Ιούνιο 2019 * Από 13/1 έως 29/2 οι χειμερινές εκπτώσεις - Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή 19/1 * Δείτε εδώ ροή γενικών ειδήσεων

30/8/18

Πώς θα επιδοτηθείτε για την ψηφιακή ενίσχυση της επιχείρησής σας


Σχεδόν ένα μήνα περιθώριο, έχουν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ώστε να υπαχθούν σε μία από τις δύο ενεργές δράσεις του ΕΣΠΑ που στοχεύουν στην ενίσχυση μέσω χρηματοδότησης των ψηφιακών υποδομών των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Μετά από την παράταση που δόθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, πλέον η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τις δράσεις «Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα» επεκτείνεται έως τις 2 Οκτωβρίου 2018 αντί για τις 17 Σεπτεμβρίου που προέβλεπε ο αρχικός προγραμματισμός.

Οι δύο δράσεις είναι παρόμοιας φύσης, με τη μόνη διαφορά ότι το «Ψηφιακό Βήμα» απευθύνεται σε ψηφιακά ανώριμες επιχειρήσεις, ενώ το «Ψηφιακό Άλμα» σε πιο ώριμες, ψηφιακά οντότητες. Για κάθε δράση, έχει προϋπολογισθεί το ποσό των 50 εκατ. ευρώ ως δημόσια δαπάνη ωστόσο, δεν αποκλείεται να αυξηθούν τα κονδύλια, καθώς καταγράφεται μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς επιχειρήσεων. Το ύψος της επιδότησης, καθορίζεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Πώς επιλέγουμε τη δράση
Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), η επιχείρηση δικαιούχος θα κληθεί να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο του παρακάτω, λαμβάνοντας υπόψη τον εξοπλισμό που αγοράστηκε την τελευταία πενταετία, τις υπηρεσίες, το λογισμικό και τα λοιπά στοιχεία ΤΠΕ που ήδη διαθέτει - χρησιμοποιεί.


Με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, η επιχείρηση θα κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες - ανώτατη (15-18 βαθμοί), ανώτερη (8,5-14,5 βαθμοί), μέση (4,5-8 βαθμοί), χαμηλή (0-4 βαθμοί) - που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητάς της. Κάθε επιχείρηση θα αποδείξει την ορθότητα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου με σχετικά δικαιολογητικά.

Η βαθμίδα στην οποία κατατάσσεται η επιχείρηση καθορίζει τη δράση στην οποία μπορεί να υποβάλει το επενδυτικό της σχέδιο για χρηματοδότηση.

Το «Ψηφιακό Βήμα»
Αν η επιχείρηση κριθεί «ψηφιακά ανώριμη» (κατάταξη σε Χαμηλή ή Μέση ψηφιακή βαθμίδα), τότε θα υπάγεται στο «Ψηφιακό Βήμα» και μπορεί να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 5.000, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί. Όταν ένα επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 50.000 ευρώ, το ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή και καλύπτεται από τον δικαιούχο. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.

Το «Ψηφιακό Άλμα»
Αν από το τη συμπλήρωση του πίνακα, η επιχείρηση προκύπτει ότι είναι «ψηφιακά ώριμη» (κατάταξη σε Ανώτερη ή Ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα), τότε θα υπάγεται στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» και θα μπορεί να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο, προϋπολογισμού από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Ειδικότερα, η επιχείρηση θα καλείται να υποβάλει ένα επενδυτικό σχέδιο που θα περιλαμβάνει εκείνο τον καινούργιο εξοπλισμό (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου) / λογισμικό (μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου) και υπηρεσίες ΤΠΕ (μέχρι 25% του επενδυτικού σχεδίου) που θα επιφέρουν ουσιαστική αλλαγή -step change- στα ψηφιακά χαρακτηριστικά της και θα οδηγήσει στην ψηφιακή της αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα με βάση την επαναξιολόγησή της βάσει του ίδιου ερωτηματολογίου. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται στους 12 μήνες για το «Ψηφιακό Βήμα» και στους 18 μήνες για το «Ψηφιακό Άλμα». Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος δύναται να κάνει χρήση του ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με τη μορφή «Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού» (escrow account), προκειμένου να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση σε ήδη υλοποιηθείσες, τιμολογηθείσες και πιστοποιημένες σε Ενδιάμεση Επαλήθευση - Πιστοποίηση από τον Ενδιάμεσο Φορέα, δαπάνες απευθείας στους παρόχους/προμηθευτές του.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Για να υπαχθούν οι επιχειρήσεις στις δράσεις θα πρέπει:

- Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων

- Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου

- Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας

- Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

- Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία

- Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια

- Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική και στις δύο δράσεις. Τα κριτήρια διαφοροποιούνται μεταξύ των δράσεων. Ειδικότερα τα κριτήρια της πρώτης δράσης αφορούν στη βιωσιμότητα της επιχείρησης και στο επενδυτικό σχέδιο/ ψηφιακή ταυτότητα επιχείρησης, ενώ στη δεύτερη δράση αξιολογούνται επιπλέον γενικά στοιχεία οργάνωσης της επιχείρησης, οι επενδύσεις και η στελέχωση της επιχείρησης σε ΤΠΕ.

Επιδοτούμενες Δαπάνες
Στο πλαίσιο των δύο δράσεων, επιδοτούμενες είναι οι εξής δαπάνες

α) Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

β) Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού

γ) Ηλεκτρονικό κατάστημα, απαραίτητα με χαρακτηριστικά:

- Δύο τουλάχιστον γλώσσες

- Μobile responsive

- Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών

δ) Υπηρεσίες που αφορούν σε

- φιλοξενία (hosting, collocation)

- σύνδεση στο διαδίκτυο

- ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)

- ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης

- ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,

- μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

ε) Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Σημειώνεται ότι οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ψηφιακή Κατάταξη Επιχείρησης
Όπως προαναφέρθηκε, κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας. Το κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα υπαχθεί στη δράση «Ψηφιακό Βήμα» θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα.

Ενδεικτικά:

- από ψηφιακή βαθμίδα (Δ) σε (Γ)

- από ψηφιακή βαθμίδα (Γ) σε (Β) κ.ο.κ.

Αντίστοιχα, το επενδυτικό σχέδιο θα υπαχθεί στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο ψηφιακές βαθμίδες.

Δηλαδή:
- από τη Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,

- από τη Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα,

- από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.

Πηγή: euro2day.gr (ΠΕ, 30/8/18)ΧΟΡΗΓΟΣ: Financial & Law
Οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα, μπορούν να απευθύνονται σε μια εταιρία που με βάση την επιτυχημένη εμπειρία της στο αντικείμενο, είναι σε θέση να αναλάβει, όχι μόνο την εκπόνηση και υποβολή της πρότασής τους, αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό και τη μελέτη του έργου, καθώς και τη διαχείριση της υλοποίησης με εξειδικευμένους συνεργάτες.
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642
Εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή φόρμαςΔιαβάστε ακόμη:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!