Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα Κυριακή των Βαΐων * 1,66 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου τον Φεβρουάριο * Εργάνη: 43.373 νέες θέσεις εργασίας τον Μάρτιο * Στο 1% ο πληθωρισμός τον Μάρτιο * ΤτΕ: 1,85 δισ. ευρώ το πρωτογενές ταμειακό πλεόνασμα 3μηνου * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 18,5% η ανεργία τον Ιανουάριο * Μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος κατά 75 εκατ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο

1/7/18

ΑΣΕΠ: Από 16 Ιουλίου οι αιτήσεις για 46 προσλήψεις στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής


Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η προκήρυξη 9Κ/2018 για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας σαράντα έξι (46) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 9Κ/2018, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 31 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Τα προσόντα κατανέμονται σε: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), είκοσι οκτώ (28) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, ΠΕ Μηχανικών (ειδ.: Αρχιτεκτόνων Μηχανικών), ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μηχανικών Η/Υ, ΠΕ Πληροφορικής). Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δεκατρείς (13) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός. Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πέντε (5) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας: ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΛΑΔΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ:

ΠΕ Διοικητικός - Οικονομικός: Η διαχείριση του προσωπικού και τα ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την υποστήριξη της λειτουργίας του Υπουργείου, η ενιαία οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του Υπουργείου, η ορθή λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του και η αξιόπιστη παροχή δημοσιονομικών στοιχείων. Επίσης, ο σχεδιασμός και εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που αφορούν τη νόμιμη είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη πολιτών τρίτων χωρών και το σχεδιασμό, τη διασφάλιση δεδομένων και τη λειτουργική ετοιμότητα των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων, με σκοπό την έκδοση ηλεκτρονικών αδειών διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελληνική Επικράτεια.


ΠΕ Πληροφορικής: O σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η παραγωγική λειτουργία συστημάτων ΤΠΕ για την υποστήριξη της λειτουργίας του Υπουργείου, η τεχνική υποστήριξη όλων των Υπηρεσιών του, η υποστήριξη λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης του Υπουργείου, ο σχεδιασμός και υποστήριξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω της πύλης αυτής, καθώς και ο σχεδιασμός και η λειτουργική ετοιμότητα των συστημάτων συλλογής και διαχείρισης δεδομένων με σκοπό τη διασφάλιση της ακεραιότητας και την έκδοση των ηλεκτρονικών αδειών διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών και οι συναφείς με αυτό τεχνικές διαδικασίες. ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών): O σχεδιασμός και η ανάπτυξη έργων του Υπουργείου, η επίβλεψη και εκτέλεση μελετών και έργων στο πλαίσιο προγραμμάτων και δράσεων που αναλαμβάνει το Υπουργείο, η μέριμνα για τον έλεγχο και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και υποδομών του Υπουργείου. ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μηχανικών Η/Υ): Μέριμνα για τις υποδομές δικτύων και η υποστήριξη και ο σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΤΕ Διοικητικός - Λογιστικός: Η λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του Υπουργείου, η αξιόπιστη παροχή δημοσιονομικών στοιχείων και πληροφοριών για τις επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις και εισφορές, ο έλεγχος, η εκκαθάριση και η εξόφληση δαπανών και η εκκαθάριση των αποδοχών του προσωπικού του Υπουργείου, η σύνταξη τεχνικών δελτίων του Υπουργείου για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διενέργεια διαγωνισμών, οι διαδικασίες ανάθεσης και σύναψης συμβάσεων, η παρακολούθηση εκτέλεσης και η παραλαβή των παραδοτέων, η διεκδίκηση και αξιολόγηση πιστώσεων και η παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνει το Υπουργείο, στους τομείς δημόσιων πολιτικών του, και μέσω των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους οργανισμούς.

ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός: Η διοικητική και λογιστική υποστήριξη των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, με πλήθος αρμοδιοτήτων, τόσο οριζόντιων - διοικητικές/οικονομικές - όσο και πιο εξειδικευμένων, μέσω της καταγραφής και τήρησης στοιχείων - μητρώων, προμηθευτών, ή μη κυβερνητικών οργανώσεων, ή αιτημάτων που αφορούν τα αιτήματα στέγασης των αιτούντων διεθνή προστασία, αλλά και τις δομές φιλοξενίας, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν την έκδοση αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, αλλά και την καταγραφή και παρακολούθηση των δράσεων που υλοποιούνται, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Κοινωνικής Ένταξης και της Δ/νσης Αιτούντων Προστασίας Άσυλο.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της παρούσας, πρέπει: Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν.

Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 31 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 9Κ/2018 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510 αναγράφοντας την κατηγορία ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ.

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη

Πηγή: dikaiologitika.gr (ΚΥ, 1/7/18)Διαβάστε ακόμη:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!