Μητσοτάκης: Μείωση φόρων από το 2020 – Δεν θα γίνουν απολύσεις στο Δημόσιο * Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε νησιά κάτω των 1.000 κατοίκων υπόσχεται ο Α. Τσίπρας * ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 12,4% των κενών θέσεων εργασίας * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 19,2% η ανεργία στο α΄ τρίμηνο * ΟΔΔΗΧ: Αντλήθηκαν €812,5 εκατ. από δημοπρασία 12μηνων εντόκων με επιτόκιο 0,47% * ΕΛΣΤΑΤ: Στο 0,2% ο πληθωρισμός τον Μάιο * Από 8 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου οι καλοκαιρινές εκπτώσεις

9/5/18

Νόμος Κατσέλη: Πώς θα γλιτώσετε το ακίνητό σας από τον πλειστηριασμό


Τη στιγμή που μελετούνται αλλαγές για να κλείσουν τα «παράθυρα» που αξιοποιούνται από «στρατηγικούς» κακοπληρωτές είτε για να διαφεύγουν τις συνέπειες της αθέτησης των υποχρεώσεών τους είτε για να κερδίζουν χρόνο έως την εκδίκαση της υπόθεσης, στα Ειρηνοδικεία υπάρχει αυξημένη προσέλευση δανειοληπτών για την υπαγωγή τους στον νόμο Κατσέλη.

Τα χρόνια της κρίσης ο νόμος Κατσέλη αποτελεί «καταφύγιο» σε χιλιάδες δανειολήπτες που θέλουν να προστατεύσουν την κύρια κατοικία τους από πλειστηριασμούς αλλά και να «παγώνουν» την εξόφληση των στεγαστικών δανείων τους.

Ο νόμος 3869/2010 (με τις τροποποιήσεις του από τους Ν. 3996/2011 και 4019/2011), έχει ήδη οδηγήσει στην ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών χιλιάδων υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

Έτσι, το μοναδικό εργαλείο που έχει ένας οφειλέτης να ρυθμίσει τα χρέη του και να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του, αποτελεί η υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη.

Όμως ποιοι μπορούν να υπαχθούν; Και τι γίνεται με όσους έχουν καταθέσει αίτηση στο Ειρηνοδικείο και αναμένουν την οριστική εκδίκαση της απόφασής τους;Ποιοι υπάγονται
Στις διατάξεις του νόμου υπάγεται κάθε φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης ή επαγγελματίας, με εξαίρεση εκείνους που έχουν εμπορική ιδιότητα, το οποίο έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των οφειλών του. Σωστό είναι η κατοχή ή όχι της εμπορικής ιδιότητας να κρίνεται κατά περίπτωση, έτσι ώστε να υπάγονται στις διατάξεις του νόμου μικροέμποροι, των οποίων η εργασία στηρίζεται περισσότερο στη σωματική τους καταπόνηση και την άσκηση χειρωνακτικής εργασίας παρά στην εμπορία.

Κάθε πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να υπαχθεί στις ευνοϊκές διατάξεις του νόμου με απόφαση ειρηνοδικείου μόνο μία φορά.

Στις διατάξεις του νόμου υπάγονται όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές (και όχι μόνο αυτές προς τις τράπεζες). Εξαιρούνται οφειλές που έχουν αναληφθεί εντός ενός έτους πριν την υποβολή της αίτησης στο Ειρηνοδικείο, οι οφειλές που προέκυψαν από αδικοπραξία που τελέστηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α., από τέλη προς Ν.Π.Δ.Δ. και από εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και ασφαλιστικά ταμεία.

Πριν την υποβολή της αίτησης στο Ειρηνοδικείο της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του οφειλέτη, προηγείται:

- Η συγκέντρωση βεβαιώσεων οφειλών από τους πιστωτές, οι οποίοι υποχρεούνται εντός 5 εργασίμων ημερών από την αίτηση του οφειλέτη να του χορηγήσουν αναλυτική κατάσταση των οφειλών του και
- Η υποβολή αίτησης εξωδικαστικού συμβιβασμού του οφειλέτη προς το σύνολο των πιστωτών του με τη συνδρομή δικηγόρου. Στην περίπτωση αποτυχίας της απόπειρας του εξωδικαστικού συμβιβασμού ο συνδράμων φορέας εκδίδει σχετική βεβαίωση αποτυχίας όπου εντός 6 μηνών από την ημερομηνία που φέρει η βεβαίωση αποτυχίας πρέπει να υποβληθεί η αίτηση στο κατά τόπον αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Πρέπει να τονιστεί ότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις επιτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, με αποτέλεσμα το σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων να καταλήγει στην εκδίκαση της υπόθεσης στο Ειρηνοδικείο.

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης
Προκειμένου να προστατευθεί ο οφειλέτης από τυχόν καταδιωκτικά μέτρα που θα λάβουν οι πιστωτές εναντίον του μέχρι την έκδοση της απόφασης από το Ειρηνοδικείο, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς αυτό δεν συμβαίνει αυτόματα με την κατάθεση της αίτησης για ρύθμιση των οφειλών του. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την έκδοση προσωρινής διαταγής για αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης από τους πιστωτές του, με αίτημα που θα συμπεριλάβει στην αίτηση για ρύθμιση των οφειλών του.

Από την κατάθεση της αίτησης στο Ειρηνοδικείο παύουν να τοκίζονται οι απαιτήσεις, με εξαίρεση εκείνες που είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια (υποθήκη, προσημείωση κ.λπ.).

Στο Ειρηνοδικείο
Μετά την εκδίκαση της υπόθεσης ο Δικαστής λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματα του οφειλέτη, τη δυνατότητα συνεισφοράς της/του συζύγου του και τις βιοτικές ανάγκες του ίδιου και της οικογένειάς του, ρυθμίζει τις οφειλές του με μηνιαίες καταβολές σύμμετρα προς όλους τους πιστωτές του για τέσσερα έτη. Η εκπλήρωση και ολοκλήρωση της τετραετούς αυτής ρύθμισης επιφέρει και την απαλλαγή του οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών του.

Ειδικά μπορούν να ρυθμιστούν περιπτώσεις χρόνιας ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας ή εξαιρετικά χαμηλού εισοδήματος, με καθορισμό από το Δικαστήριο περιόδου χάριτος με χαμηλές ή ακόμη και μηδενικές καταβολές. Στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται η εκ νέου εξέταση του αιτήματος του οφειλέτη έπειτα από τουλάχιστον 5 μήνες.

Όσον αφορά στα περιουσιακά στοιχεία που τυχόν υπάρχουν στο όνομα του οφειλέτη, το Δικαστήριο μπορεί, εάν το κρίνει σκόπιμο, να διορίσει εκκαθαριστή για τη ρευστοποίησή τους και την ικανοποίηση των δανειστών.

Προβλέπεται όμως η εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη κατόπιν σχετικού αιτήματός του. Προκειμένου να γίνει ένα τέτοιο αίτημα δεκτό, πρέπει η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά το όριο του αφορολογήτου προσαυξημένο κατά 50%.Για τη ρύθμιση οφειλών με εξαίρεση της κύριας κατοικίας του οφειλέτη από της ρευστοποίηση, ορίζονται από το Δικαστήριο μηνιαίες καταβολές, το συνολικό ποσό των οποίων φτάνει μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου και για διάστημα μέχρι 20 έτη. Η προστασία της κύριας κατοικίας ισχύει και για περιπτώ- σεις κατοχής ιδανικού μεριδίου, ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε αυτήν.

Εγγυητής
Στην περίπτωση που για κάποια από τις οφειλές υπάρχει εγγυητής, τυχόν ρύθμιση των υποχρεώσεων του οφειλέτη δεν επηρεάζει τις απαιτήσεις των πιστωτών κατά του εγγυητή. Στις περιπτώσεις αυτές, και εάν ο εγγυητής πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου, πρέπει να αιτηθεί και τη δική του υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3869/2010.

Μελετούν αλλαγές στον νόμο Κατσέλη
Οι θεσμοί επιστρέφουν την ερχόμενη Δευτέρα προκειμένου να ετοιμαστεί η τεχνική συμφωνία για να παρουσιαστεί στο Eurogroup.

Μία από τις μεγάλες εκκρεμότητες είναι και οι αλλαγές επί το αυστηρότερο στο θεσμικό πλαίσιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (νόμος Κατσέλη).

(ΤΕ, 9/5/18)Financial & Law:
Έχετε τραπεζικές οφειλές; Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να μάθετε πώς μπορείτε να τις ρυθμίσετε αποτελεσματικά με τη βοήθεια των έμπειρων χρηματοοικονομικών και νομικών μας συμβούλων!
Τηλέφωνα: 210.3300078 - 215.5509237 - 210.3300660 - 6945976642


Διαβάστε ακόμη:Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!