Στα 337,4 δισ. το δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο του έτους * ΟΑΕΔ: 858.069 οι άνεργοι τον Ιούνιο * Εξωδικαστικός: Στην πλατφόρμα τα χρέη του 2018 * Τέλος ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας από τη Δευτέρα * ΤτΕ: Πρωτογενές έλλειμμα 1,9 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2019 - Ταμειακό έλλειμμα 3,388 δισ. ευρώ * Στο 0,2% ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο * Δείτε εδώ ροή γενικών ειδήσεων

24/1/18

Προσωρινή σύνταξη πολλών ταχυτήτων


Πώς υπολογίζονται οι προσωρινές συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, χηρείας. Ποια τα κατώτατα και ποια τα ανώτατα όρια. Τι προβλέπεται για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Με πολλαπλές "ταχύτητες" μπορεί να εκδοθεί μία προσωρινή κύρια σύνταξη, όπως προκύπτει από εφαρμοστική εγκύκλιο την οποία εξέδωσε χθες ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για όσους αιτούνται τη συγκεκριμένη παροχή μετά τις 13/5/2016.

Πιο συγκεκριμένα, όποιος ασφαλισμένος αιτηθεί προσωρινή σύνταξη ηλεκτρονικά –δηλαδή μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ- θα λαμβάνει το 80% της οριστικής σύνταξης.

Όποιος αιτηθεί προσωρινή σύνταξη δια ζώσης, δηλαδή καταθέτοντας το σχετικό αίτημα του σε κάποιο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ, θα λάβει ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 50% των μέσων αποδοχών κατά το τελευταίο 12μηνο της απασχόλησής του πριν "βγει" στη σύνταξη.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η προσωρινή σύνταξη γήρατος δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 384 ευρώ, ή να ξεπερνά τα 768 ευρώ.

Στην περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το ποσό μειώνεται αντίστοιχα προς το ποσοστό μείωσης που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για κάθε μήνα που υπολείπεται της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης.

Για ποσοστά αναπηρίας 67% -79% χορηγείται προσωρινή σύνταξη αναπηρίας στο 75% της εθνικής σύνταξης (75% των 345- 384 ευρώ). Για ποσοστά αναπηρίας 50% -66,9%, χορηγείται προσωρινή σύνταξη αναπηρίας στο 50% της εθνικής σύνταξης (50% των 345 ευρώ - 384 ευρώ).

Το όριο για τις προσωρινές συντάξεις χηρείας βρίσκεται σε επίπεδο κάτω από το κατώτατο πλαφόν των συντάξεων γήρατος και συγκεκριμένα στα 360 ευρώ.Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω εγκύκλιος προβλέπει:

Δικαιούχοι - Διάρκεια του δικαιώματος

Δικαιούχοι της προσωρινής σύνταξης στο 80% της οριστικής είναι οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν στον ΕΦΚΑ αίτηση συνταξιοδότησης ηλεκτρονικά.

Το δικαίωμα στην προσωρινή σύνταξη αρχίζει την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης και λήγει στο τέλος του μήνα κατά τον οποίο εκδίδεται η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

Προϋποθέσεις χορήγησης της προσωρινής σύνταξης - δικαιολογητικά

Εκτός από τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συνταξιοδότησης σε όλα τα πεδία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (σ.σ.νόμου Κατρούγκαλου), οι υποψήφιοι συνταξιούχοι σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (σ.σ. "νόμου 105’") ειδικά ως προς την ακρίβεια του χρόνου ασφάλισης και των αποδοχών ή του εισοδήματος που δηλώνουν στην αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς και ότι πληρούν τόσο τις προϋποθέσεις χορήγησης της προσωρινής σύνταξης του άρθρου αυτού όσο και τις προϋποθέσεις χορήγησης της οριστικής σύνταξης.

Οι ασφαλισμένοι με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης επιπλέον οφείλουν να δηλώσουν αναλυτικά τα Ταμεία στα οποία ασφαλίστηκαν διαδοχικά, το χρόνο ασφάλισης ανά Ταμείο και συνολικά τις αντίστοιχες αποδοχές/εισόδημα, τον τυχόν χρόνο παράλληλης ασφάλισής τους, καθώς και το Ταμείο στο οποίο έχουν τυχόν οφειλές και το αντίστοιχο ποσό.

Όταν για τη συνταξιοδότηση είναι απαραίτητος ο έλεγχος της καταβολής των εισφορών (περιπτώσεις αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών), επιπλέον οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να καταθέσουν υπηρεσιακό σημείωμα του αρμόδιου Τμήματος εισφορών σχετικά με τις τυχόν οφειλόμενες εισφορές κατά τον μήνα κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης.

Παράλληλα, υφίσταται και η υποχρέωση των ασφαλισμένων για την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης.

Αναγνώριση δικαιώματος

Τόσο η έγκριση όσο και η απόρριψη του αιτήματος για τη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης γίνεται πάντοτε με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου ασφαλιστικού οργάνου (Διευθυντή), μη υποκείμενη σε προσφυγή.

Η προθεσμία για την έκδοση της διοικητικής πράξης είναι δύο μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται ή και από την ημερομηνία οριστικοποίησης της κρίσης των υγειονομικών επιτροπών, αν η χορήγηση της σύνταξης συναρτάται με την εκτίμηση του βαθμού αναπηρίας του ασφαλισμένου. Οι παραπάνω προθεσμίες ισχύουν και στις περιπτώσεις όπου για τη συνταξιοδότηση λαμβάνεται υπόψη χρόνος διαδοχικής ασφάλισης στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς.

Έλλειψη προϋποθέσεων χορήγησης οριστικής σύνταξης-συνέπειες

Εάν τελικά, μετά τον έλεγχο όλου του συνταξιοδοτικού φακέλου που έχει σχηματιστεί μαζί με τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν προς έκδοση της απόφασης χορήγησης οριστικής σύνταξης διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στην υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου είναι ανακριβή, με συνέπεια να έχει χορηγηθεί αχρεωστήτως η προσωρινή σύνταξη, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων αναζητούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.

Υπολογισμός του ποσού της προσωρινής σύνταξης

Προσωρινή σύνταξη λόγω γήρατος

Υπολογίζεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016. Στην περίπτωση χορήγησης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, το ποσό μειώνεται αντίστοιχα προς το ποσοστό μείωσης που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για κάθε μήνα που υπολείπεται της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης.

Προσωρινή σύνταξη λόγω αναπηρίας

Οι ασφαλισμένοι που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας δικαιούνται προσωρινή σύνταξη, η οποία διαμορφώνεται στο 80% του ποσού της οριστικής σύνταξης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις που διέπουν τον υπολογισμό των συντάξεων αναπηρίας (άρθρα 27 και 31 του ν. 4387/2016.) Στις διατάξεις αυτές αναφέρεται στα ποσοστά μείωσης της εθνικής σύνταξης των συνταξιούχων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα και λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99%, οπότε χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης ή με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66,99%, οπότε χορηγείται το 50% της εθνικής σύνταξης.

Όσον αφορά τους συνταξιοδοτούμενους με τις διατάξεις του ν. 612/1977 είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, επειδή θεωρούνται συνταξιούχοι λόγω γήρατος και όχι λόγω αναπηρίας, το ποσοστό αναπηρίας τους δεν επηρεάζει το ποσό της προσωρινής σύνταξης, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τον υπολογισμό του ποσού της εθνικής σύνταξης στις περιπτώσεις αυτές.

Προσωρινή σύνταξη λόγω θανάτου

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, η προσωρινή σύνταξη ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί του ποσού που υπολογίζεται στο 50% του ποσού που χορηγείται ως οριστική σύνταξη λόγω θανάτου. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της προσωρινής σύνταξης σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου, ήτοι 360 ευρώ. Έτσι, για παράδειγμα, σε περίπτωση που υπάρχουν δύο δικαιοδόχα τέκνα και ένα δικαιοδόχο -ορφανό και από τους δύο γονείς, τότε στα δύο δικαιοδόχα τέκνα επιμερίζεται ένα ελάχιστο όριο προσωρινής σύνταξης (360 ευρώ) και στο ορφανό και από τους δύο γονείς τέκνο επίσης ένα ελάχιστο όριο προσωρινής (360 ευρώ).

(ΤΕ, 24/1/18)Ακολουθήστε το eisodima.gr για περισσότερες χρηστικές ειδήσεις!


Διαβάστε ακόμη: